Ketua Senat UHO

Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si.